Top

Regulaminy


REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE KARNETÓW I BILETÓW NA MECZE PIERWSZEGO ZESPOŁU PIŁKARSKIEGO MKS CHOJNICZANKA ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930

 

Regulamin dotyczy sprzedaży Karnetów i Biletów na mecze organizowane przez MKS Chojniczanka 1930 S.A w serwisie bilety.mkschojniczanka.pl.

 

1. DEFINICJE

1. Organizator lub Klub - oznacza spółkę MKS Chojniczanka 1930 S.A. z siedzibą w Chojnicach przy ulicy Mickiewicza 12, 89-600 Chojnice,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677950, NIP: 555-21-14-951, REGON: 367278969, o kapitale zakładowym w wysokości 140 000 zł.

2. Bilet – oznacza imienny bilet jednorazowy uprawniający do wejścia na stadion i zajęcia przypisanego miejsca na jeden mecz drużyny MKS Chojniczanka 1930.

3. Karnet – oznacza pakiet imiennych biletów uprawniających do wejścia na stadion i zajęcia przypisanego miejsca na mecze drużyny MKS Chojniczanka 1930 w danej rundzie lub sezonie (w zależności od formy zakupionego karnetu – karnet na jedną rundę lub na cały sezon).

4. Karta karnetowa – oznacza plastikową kartę z wbudowanym mikroprocesorem wydaną przez Klub, na który jest automatycznie kodowany Karnet na mecze MKS Chojniczanka 1930.

5. Stadion - oznacza nieruchomość usytuowaną w Chojnicach, przy ulicy Mickiewicza 12, na której rozgrywane są mecze.

6. Mecz - oznacza spotkanie piłki nożnej, w którym występuje pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu, rozgrywany na Stadionie w ramach oficjalnych rozgrywek piłkarskich w których występuje pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu, organizowany przez Klub jako impreza masowa.

7. Siedziba klubu - oznacza budynek znajdujący się w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12

8. Dokument tożsamości - oznacza dokument potwierdzający tożsamość danej osoby, zawierający aktualną fotografię oraz numer PESEL.

9.Punkt sprzedaży – oznacza punkt sprzedaży biletów lub karnetów:
a) Strefa Kibica - oznacza Dom Towarowym Libera znajdujący się przy ulicy Stary Rynek 9

b) Kasy – oznacza punkt sprzedaży Klubu zlokalizowany przy wejściu na stadion w siedzibie klubu.

c) Pozostałe punkty dystrybucyjne – oznacza pozostałe punkty dystrybucyjne w których można zakupić bilety, a które nie podlegają bezpośrednio pod klub.

d) Bilety Online – serwis internetowy administrowany przez Klub MKS Chojniczanka 1930 S.A., dostępny w internecie pod adresem bilety.mkschojniczanka.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest nabywanie Biletów i Karnetów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Nabywca biletu / karnetu – oznacza osobę, która nabyła bilet lub karnet na domowe mecze pierwszej drużyny Klubu.

11. Oficjalna strona klubu – oznacza stronę internetową mkschojniczanka.pl

12. Oficjalny serwis biletowy – oznacza stronę internetową bilety.mkschojniczanka.pl

13. Płatności online - oznacza podmiot świadczący obsługę płatności online, a którym jest firma Autopay S.A.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sprzedaż Biletów prowadzona jest przez Klub na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Elektroniczny System Sprzedaży Karnetów i Biletów jest Serwisem prowadzonym przez MKS Chojniczanka 1930 S.A. w celu dystrybucji Karnetów i Biletów na potrzeby imprez masowych organizowanych z udziałem drużyny MKS Chojniczanka 1930 na Stadionie Miejskim Chojniczanka 1930.

 

 1. Przez dokonanie zakupu Biletu, Nabywca Biletu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz następujących regulaminów: „Regulamin Stadionu Miejskiego Chojniczanka 1930” oraz „Regulamin imprezy masowej –meczu piłki nożnej ”, które dostępne są:

  a) przed każdą bramą wejściową na stadion

  b) na oficjalnej stronie klubu mkschojniczanka.pl w zakładce Dokumenty: https://mkschojniczanka.pl/klub/dokumenty/

 

 1. Organizator prowadzi sprzedaż biletów w określonych wcześniej terminach. Przed każdym meczem na oficjalnej stronie internetowej klubu podany zostanie harmonogram, uwzględniający daty przedsprzedaży oraz godziny sprzedaży w dniu meczu.

 

 1. Bilet i/lub Karnet jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego dokumentu.

 

 1. Biletu i/lub Karnetu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.

 

 1. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Karnetów i Biletów.

 

 1. Nabywca Biletu przy wejściu na Stadion, oprócz ważnego Biletu, zobowiązany jest okazać ważny Dokument potwierdzający tożsamość. Bilet ważny jest wyłącznie wraz z Dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

 1. Biletów i/lub Karnetów nie sprzedaje się osobom:

  a) Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

  b) Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

 

 1. c) Wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy;

 

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji Pierwszej Ligi Piłkarskiej, PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności bądź przesunięcia meczu na inny termin.

 

 1. Po wejściu nabywcy Biletu i/lub Karnetu na Stadion na mecz objęty Biletem i/lub Karnetem i odnotowaniu tego przez System, Bilet i/lub Karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet lub Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz.

 

 1. Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w meczu tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym, bez konieczności posiadania Biletu lub Karnetu, pod warunkiem nie zajmowania miejsca siedzącego.

 

 1. Wstęp na Mecz osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej ważny Bilet z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu. Bilet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca lub aktualnie nabywająca Bilet.

 

 1. Oficjalny cennik biletów i karnetów dostępny jest na oficjalnej stronie klubu w zakładce bilety.

 

 1. Uprawnienia do wszelkich ulg będą weryfikowane przy wejściu na Stadion przez służby porządkowe. W przypadku braku dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi kibic zostanie skierowany do Kasy w celu wykupienia Karnetu/Biletu w cenie normalnej.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

 

 1. Klub zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen Biletów na dane Mecze, w
  szczególności w zależności od rodzaju i fazy rozgrywek czy drużyny rywala.

 

3. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW

 

 1. Bilet lub Karnet można nabyć w Internecie za pośrednictwem serwisu Bilety Online.
 2. Osoba, która utworzyła login i hasło, zobowiązana jest do nieujawniania tych danych osobom trzecim oraz do niezwłocznej zmiany hasła oraz poinformowania Organizatora w przypadku utraty loginu lub hasła lub podejrzenia, że osoba trzecia mogła poznać login lub hasło. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użycia przez osobę trzecią loginu lub hasła, jeżeli nastąpiło to w wyniku utraty lub nienależytego zabezpieczenia loginu lub hasła.

 3. Nabycie Biletu lub Karnetu za pośrednictwem serwisu Bilety Online wymaga:
  a) zalogowania się do serwisu Bilety Online;
  b) podania danych  wskazanych  w  elektronicznych  formularzach,  w  tym  danych osobowych osoby / osób na rzecz których będą nabywane Bilety lub Karnety,
  c) dokonania wyboru:
  Biletu / Biletów na konkretny Mecz, wraz ze wskazaniem miejsca / miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne, albo Parametrów Karnetu / Biletów spośród opcji wskazanych w serwisie Bilety Online dotyczących liczby meczów wchodzących w zakres Karnetu / Biletów oraz wskazaniem miejsca / miejsc na widowni spośród miejsc wskazanych jako dostępne.

 4. Wykonania płatności za nabywany Bilet lub Karnet. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.,

 5. Dostępne formy płatności:
  - Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  - Szybkie Przelewy
  - Blik

 6. Poza nabyciem Biletu lub Karnetu dla siebie, Nabywca może zakupić wejściówkę na rzecz osób trzecich, przy czym Nabywca zobowiązany jest do podania danych osobowych osób dla których są nabywane bilety lub karnety, takie jak: nazwisko, numer PESEL i inne wskazane w formularzu zakupu. Nabywca podając dane osób trzecich oświadcza, że wszedł w ich posiadanie w sposób legalny i posiada zgodę na podanie danych wyrażoną przez osoby, których te dane dotyczą. Osoby na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązane są do przestrzegania postanowień w nim zawartych. W przypadku dużego zainteresowania biletami oraz szybkiej wyprzedaży miejsc przed danym meczem Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby sprzedawanych biletów na jedną osobę.

 7. Po wpłynięciu płatności za nabywany Bilet lub Karnet, Nabywcy przekazywany jest zakupiony Bilet lub Karnet

 8. Karnet – Jeżeli Nabywca w momencie zakupu karnetu posiadał Kartę Kibica, przekazanie dokonywane jest poprzez zakodowanie zakupionego Karnetu na Karcie Kibica Nabywcy.

 9. Bilet – Jeżeli nabywca zakupił bilet na jedno spotkanie. Po opłaceniu musi go wydrukować samodzielnie z zakładki „moje bilety”, lub zapisać plik na urządzenie elektroniczne.

 10. Nabywca oraz osoby, na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet zobowiązani są do skontrolowania prawidłowości zakupionego Karnetu lub Biletu niezwłocznie po ich otrzymaniu w celu eliminacji błędów w danych osobowych, dacie, godzinie i miejscu imprezy umieszczonych na Bilecie lub Karnecie. W tym celu Nabywca oraz osoby, na rzecz których nabyto Bilet lub Karnet zobowiązani są zweryfikować fakt i treść zakodowania danych nabytego Karnetu lub Biletu na swoim koncie w serwisie Bilety Online.

 11. Termin realizacji zamówienia jest niezwłoczny, nie dłuższy niż 24h. 

 

4. ZWROTY

 

 1. Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu. W przypadku rezygnacji z zakupu biletu Online, zwrot środków nastąpi nie później niż do 30 dni, w taki sam sposób jak zostały dokonane płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 2. Zmiana przypisanego do Biletu/Karnetu miejsca na Stadionie jest możliwa wyłącznie przy spełnieniu poniższych warunków:
  a) nie zostało wykupione miejsce, na które ma być dokonana zmiana i jest ono dostępne w oficjalnej sprzedaży;

  b) Klub może zmienić przypisane do Biletu/Karnetu miejsce na Stadionie, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z Zasad obowiązujących na terenie Stadionu, prawa powszechnie obowiązującego lub wytycznych organów państwowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub wytycznych PZPN;

  c) w przypadku zmiany miejsca na karnecie, konieczne jest wyrobienie nowej karty karnetowej. Stara karta zostaje unieważniona i zniszczona. Koszt wyrobienia nowej karty leży po stronie Nabywcy;

 3. Nabywcy Biletów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych organizowanych na Stadionie w przypadkach określonych
  w § 2 ust. 9 Regulaminu, nie mają możliwości zwrotu Biletu/Karnetu.

 4. Nabywcy Biletu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem, jeżeli nastąpiło to w wyniku
  nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów i zasad, obowiązujących na Stadionie.

 5. W przypadku zmian dotyczących daty, godziny lub miejsca danego meczu, Klub poinformuje o nich na stronie www.mkschojniczanka.pl oraz w Strefie Kibica i Kasach.

 6. Uczestnictwo, w którymkolwiek Meczu rozgrywanym na podstawie Biletu/Karnetu jest równoznaczne z akceptacją ewentualnych zmian w treści
  Regulaminu.

 7. Kontakt reklamacyjny: bilet@mkschojniczanka.pl


  5. DANE OSOBOWE / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO.

 2. Przekazane dane będą administrowane przez MKS "Chojniczanka 1930" S.A. z siedzibą w Chojnicach przy ulicy Mickiewicza 12, 89-600 Chojnice.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz umożliwienia Nabywcy udziału w meczu;
  b) zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
  c) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu, w tym dokonywania transakcji i płatności;
  d) zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 5. Dane mogą zostać udostępnione:
  a) Polski Związek Piłki Nożnej jako podmiot zarządzający rozgrywkami, w których uczestniczy Klub;
  b) upoważnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów praw;
  c) podmioty świadczące na rzecz Klubu usługi w zakresie: obsługi płatności za bilety/karnety, księgowości, ochroniarskie, prawne, utrzymania systemu informatycznego, administracji systemem monitoringu;

 6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
  a) dostęp do swoich danych osobowych;

  b) sprostowanie bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne;

  c) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) lub do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

  d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, tj. PUODO.

 7. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer PESEL) jest obowiązkowe. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży biletów/karnetów i udział w imprezie.

 
6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. nr 62 poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych, a także Regulamin stadionu – Stadion Miejski Chojniczanka 1930 przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach, Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej.

 

 1. Klub ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca Biletu/Karnetu uczestniczący
  na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne
  fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których
  zostanie wykorzystane nagranie Meczu.

 

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie
  nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Klubu, uniemożliwiające wypełnienie
  jakichkolwiek spośród jego zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania.

 

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów/Karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy: bilet@mkschojniczanka.pl.

 

 1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

 

 1. Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”